با چه کسی چت کنیم ؟

بچه ها ازم دلخور بودن که چرا ازشون خبر نمیگیرم در صورتی که این چند روز باهم حرف میزدیم .هرچند کم .اونا فکر میکنن من تلگرامم و با اونا حرف نمیزنم .گرچه بی راهم فکر نمیکنن .فقط حوصله حرف زدن ندارم..همین !

اگه شروع کنم به حرف زدن چند ساعت این حرفها طول میکشه .

مخصوصا اینکه همش چند روزه پیش خونواده م .نمیخوام اینجوری هدر بدم چیزیو .دیشب عصبانی شده بودم گرچه چیزی نگفتم .عصبانیتم بابت این بود که داشتم حرف میزدم .اون لحظات دلم نمیخواست با هیچکس چت کنم ..منبع این نوشته : منبع